Privacy verklaring The Gallery
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt The Gallery
persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke
personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment
van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat The Gallery inzicht geeft in de manier waarop de
persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de
persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en
de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
The Gallery zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit
beleid nog wel actueel is.


Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
www.instagroet.nl
thegalleryassen@outlook.com


Persoonsgegevens die worden verwerkt
The Gallery verwerkt de volgende persoonsgegevens:

*Algemene persoonsgegevens:
achternaam
voornamen
adres, ip adres
telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
factuurnummer


Verwerkingsgrond
The Gallery verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
• de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft
gegeven;

• de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
die The Gallery met betrokkene heeft gesloten;

• The Gallery een wettelijke verplichting dient na te komen

• een gerechtvaardigd belang van The Gallery,waaronder mede wordt
verstaan het onder de aandachtbrengen
van de producten en diensten van The Gallery aan betrokkene.


Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende
doelen:
☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene; ☐ facturatie
☐ afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten ☐ informatie over
wijzigen producten en diensten
☐ marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven ☐ telefonisch contact,
e-mailcontact
☐ uitvoering wettelijke verplichtingen


Delen van persoonsgegevens met derden
The Gallery verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u
gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Gallery blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.


Bewaarduur van persoonsgegevens
The Gallery zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de
gegevens zijn verzameld.
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het
gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het
versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van
www.instagroet.nl of door middel van telefoon of e-mail. The Gallery zal de
gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.


Gebruik van cookies op website

The Gallery gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat
gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de
browser verwijderen.


Beveiliging van de door The Gallery vastgelegde persoonsgegevens
The Gallery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met [naam]. Als zich toch onverhoopt een datalek
voordoet, dan zal [naam] onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om
de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. The Gallery meldt,
indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor
de betrokkenen neemt The Gallery onverwijld contact op met deze betrokkenen.


Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw
gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met The Gallery via
thegalleryassen@outlook.com.


Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven
genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder
meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die
verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de
grondrechten vanThe Gallery schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en
informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).